Аудиторські послуги

Завдання з надання впевненості

Аудит фінансової звітності, підготовленої відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку

Аудит – це перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність, відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших вимог законодавства України.

Є два види аудиту – обов'язковий та ініціативний.

Перелік юридичних осіб, для яких ця форма аудиту обов'язкова, визначається Законом України «Про аудиторську діяльність» та іншими законодавчими актами. Пройти аудит в обов'язковому порядку мають підприємства та організації, річна фінансова звітність яких оприлюднюється, а саме:

 • публічні акціонерні товариства;
 • підприємства – емітенти облігацій;
 • банки;
 • довірчі товариства;
 • валютні та фондові біржі;
 • інвестиційні фонди і компанії;
 • кредитні спілки;
 • недержавні пенсійні фонди;
 • страхові компанії;
 • інші фінансові установи.

Ініціативний аудит проводиться за рішенням засновників і/або керівництва компанії, партнерів по бізнесу (наприклад, банками, потенційними інвесторами) і може охоплювати будь-який період діяльності організації. Ініціативний аудит часто називають «добровільним», оскільки характер і масштаби перевірки, як правило, визначає сам замовник.

Ініціативний аудит – це перевірка незалежною аудиторською компанією як стану бухгалтерського обліку в цілому, так і його окремих ділянок, відповідності звітності фактичному стану справ на підприємстві, наявності заявлених активів і зобов'язань.

За результатами обов'язкового або ініціативного аудиту клієнт отримує офіційний аудиторський висновок з висловленням думки аудиторської компанії про достовірність складеної фінансової звітності суб'єкта перевірки.

Аудит фінансової звітності, підготовленої відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS)

Звітність за МСФЗ – це надійна і порівнянна інформація, яка допомагає інвесторам, кредиторам і потенційним партнерам оцінити фінансовий стан і результати діяльності підприємства, а також у прийняти економічно важливі рішення.

Згідно з Законом України від 12.05.2011 р. № 3332-VI, обов'язкове застосування міжнародних стандартів фінансової звітності, якщо вони не суперечать Закону про бухоблік, передбачено для публічних акціонерних товариств, банків і страховиків. Це ж стосується підприємств, що займаються певними (затвердженими КМУ) видами господарської діяльності (надання фінансових послуг, недержавного пенсійного забезпечення).

Інші підприємства самостійно визначають для себе (за погодженням з власником або уповноваженим ним органом), наскільки їм доцільно складати звітність за міжнародними стандартами.

Наша компанія пропонує наступні послуги з трансформації звітності відповідно до МСФЗ:

 • розробку облікової політики за МСФЗ з урахуванням особливостей бізнесу клієнта, розробку регламенту трансформації;
 • трансформацію фінансової звітності, складеної відповідно до українських стандартів, у звітність, що відповідає вимогам МСФЗ, а також всі супутні роботи;
 • постановку обліку відповідно до МСФЗ;
 • аудит фінансової звітності, складеної за МСФЗ;
 • консультування з питань застосування МСФЗ, включаючи питання консолідації та застосування окремих стандартів та інтерпретацій.
Оглядова перевірка

Оглядова (експрес-) перевірка – це перевірка фінансової звітності без детального вивчення системи внутрішнього контролю та обліку підприємства, без перевірки первинної документації на достовірність. На відміну від аудиторської перевірки, об'єктом оглядової перевірки може бути не лише річна, але й проміжна фінансова звітність, а результатом перевірки є формування висновку не про достовірність відображеної у фінансовій звітності інформації, а про правильність методики (принципів) формування цієї звітності.

Оглядова аудиторська перевірка проводиться у випадках, коли власнику або керівникам необхідно в короткі терміни отримати об'єктивний і неупереджений аналіз діяльності підприємства.

Отриманий аналіз після проведення оглядової аудиторської перевірки може бути застосований для:

 • прийняття управлінських рішень на підприємстві;
 • визначення, які місця потребують більш пильної уваги;
 • прийняття рішення про проведення аудиту за спеціальним завданням, де вже перевірятимуться конкретні операції, податки або розділ бухгалтерського обліку.
Аудит спеціального призначення

Аудит спеціального призначення – це аудиторська перевірка, яка проводиться з метою підтвердження достовірності обліку та відображення у звітності окремих аспектів діяльності підприємства, наприклад: повноти формування статутного капіталу, наявності власного капіталу й оборотних коштів, обліку товарно-матеріальних цінностей або розрахунків з дебіторами і кредиторами, підтвердження наявності товарно-матеріальних цінностей.

Такий аудит проводиться, як правило, якщо:

 • виникає необхідність у перевірці відповідності компонента фінансової звітності потребам специфічних користувачів;
 • правильність обліку або оподаткування окремих операцій на підприємстві викликає у замовника побоювання.

У цих випадках немає необхідності вдаватися до комплексної аудиторської перевірки всієї системи обліку підприємства.

За результатами аудиту спеціального призначення надається аудиторський висновок з висловленням думки аудитора про предмет перевірки.

Супутні аудиту послуги

Узгоджені процедури

Узгоджені процедури – це аудиторські процедури, які узгоджені між аудитором, суб'єктом господарювання та відповідними третіми сторонами. Такі процедури можуть виконуватися щодо окремих показників фінансової інформації (наприклад, дебіторської або кредиторської заборгованості, купівлі в афілійованих осіб, обсягу продажів і прибутку), одного або декількох елементів фінансової звітності (наприклад, бухгалтерського балансу) або фінансової звітності в цілому, окремих напрямків діяльності підприємства, а також щодо будь-якого іншого блоку фінансової та нефінансової інформації, відомості про який цікавлять замовника.

За підсумками проведення узгоджених процедур замовнику надається звіт, в якому аудитор фіксує по кожній узгодженій процедурі, чи виявив він суттєві помилки або розбіжності. При цьому аудитор у звіті про узгоджені процедури не висловлює думку щодо достовірності звітності компанії.

Підготовка фінансової інформації

Підготовка фінансової інформації – це підготовка фінансових звітів, а також збір, класифікація, узагальнення іншої фінансової інформації на підставі наданих замовником даних.

За підсумками підготовки фінансової інформації замовнику надається звіт, в якому аудитор фіксує, яку саме фінансову інформацію він підготував, за який період та відповідно до якої концептуальної основи. При цьому аудитор у звіті про підготовлену фінансову інформацію не висловлює думку про її достовірність.

Консолідація фінансової інформації – один з видів підготовки фінансової інформації, який означає зведення інформації, що міститься у звітності головного офісу та його відокремлених підрозділів.

Трансформація фінансової інформації – перетворення форм фінансової (бухгалтерської) звітності, підготовлених відповідно до вимог Національних стандартів бухгалтерської звітності, у форми фінансової (бухгалтерської) звітності, підготовлені відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Інші аудиторські послуги

Аудиторський супровід

Аудиторський супровід включає в себе перевірку правильності відображення всіх первинних документів, що стосуються господарської діяльності підприємства у бухгалтерському та податковому обліку і звітності, а також постійну консультаційну підтримку компанії-клієнта з усіх питань ведення бухгалтерського та податкового обліку з підготовкою рекомендацій щодо їх оптимізації.

Залежно від обсягу робіт, перевірка фінансової та господарської діяльності підприємства проводиться за погодженням з клієнтом щомісяця або щокварталу.

При аудиторському супроводі здійснюється постійний контроль за складанням податкової звітності та правильністю розрахунку податків. Завдяки цьому, можливі помилки у веденні бухгалтерського та податкового обліку, які виявляються на ранній стадії і можуть коригуватися до подання звітності до податкових органів.

За підсумками проведених перевірок аудитором формуються спеціалізовані звіти для клієнта з поточної діяльності підприємства, в яких відображаються основні порушення і помилки, а також рекомендації щодо їх усунення.

Вивчення бізнесу (Due Diligence)

Due Diligence – це процедура формування об'єктивного уявлення про об'єкт інвестування шляхом ретельного дослідження діяльності компанії та бізнесу з метою пересвідчитися в тому, що відомості, які розкриваються, не містять жодних неточностей, двозначного тлумачення, перекручувань або упущень.

Проведення цієї процедури передбачає вивчення компанії, її менеджменту, аналіз наявних угод, договорів і фінансових звітів, складання різних варіантів сценарію майбутнього розвитку компанії, дослідження галузі та ринків, на яких працює компанія.

Головна мета Due Diligence – це формування незалежного об'єктивного уявлення про:

 • реальний фінансовий стан об'єкта інвестування;
 • всі ризики, які можуть значно погіршити фінансовий стан об'єкта інвестування;
 • ринкову вартість об'єкта інвестування.

В об'єктивному і компетентному проведенні цих процедур зацікавлені обидві сторони: як інвестор (покупець), так і сторона, котра залучає інвестиції (продавець). Тому замовником цієї послуги може бути й інша сторона.

Види проведення Due diligence

 • Operational Due Diligence – операційний аналіз, який описує історію бізнесу, включаючи основи його розвитку з коментарями щодо ринків, конкурентів, замовників, продукції (послуг, методів виробництва), надання послуг, постачальників і системи ведення бізнесу в цілому. Стисло викладаються відомості про структуру керівництва і старших менеджерів, основні характеристики робочої сили, висвітлюються сильні сторони, недоліки і стримуючі фактори. Ключовими напрямами аналізу є: історичний розвиток компанії; організаційна структура, менеджмент, персонал; продаж; купівля.
 • Financial Due Diligence – фінансовий аналіз, який дає висновок про здатність підприємства приносити дохід. Доцільно проводити фінансовий аналіз одночасно з аудитом підприємства, під час якого визначаються правильність ведення бухгалтерського обліку, достовірність звітності й іншої документації та їх відповідність нормативним актам. У процесі фінансового аналізу вивчаються активи компанії, її доходи, фінансові коефіцієнти і система фінансового планування й контролю.
 • Tax Due Diligence – податковий аналіз, який дає висновок про тяжкість податкового навантаження на підприємство. Одночасно проводиться оцінка ризику пред'явлення претензій з боку податкових органів. Також при постановці цієї задачі під час податкового аналізу може бути виявлено можливість податкової оптимізації.
 • Legal Due Diligence – правова експертиза, яка визначає відповідність діяльності компанії нормативним актам у сфері цивільного, трудового права, а також у галузі законодавства. Також при постановці цієї задачі під час правової перевірки складаються рекомендації щодо зміни редакції документації підприємства відповідно до існуючих норм юриспруденції.

За результатами проведеного Due Diligence замовнику надається звіт, в якому дається оцінка інвестиційної привабливості (або непривабливості) і надійності (або ненадійності) підприємства, яке є об'єктом дослідження.

Аналіз фінансового стану

Аналіз фінансового стану – оцінка фінансового стану підприємства з метою визначення його конкурентоспроможності, можливості використання фінансових ресурсів і капіталу, виконання своїх зобов'язань. Основна мета аналізу фінансового стану – отримання ключових інформативних показників, що дають об'єктивну картину фінансового стану організації, рентабельності продукції та капіталу.

Робота з аналізу фінансового стану дає змогу виявити сильні й слабкі сторони компанії, обрати правильний шлях до найкращого її розвитку і домогтися значного зростання доходів. У результаті компанія зможе зрозуміти правильність обраних методів ведення фінансової політики і скоригувати їх, якщо це потрібно. Джерелом необхідної інформації є фінансова (бухгалтерська) звітність.

Ми надаємо наступні види послуг у галузі аналізу фінансового стану і господарської діяльності:

 • аналіз фінансового стану;
 • аналіз існуючих бізнес-процесів;
 • аналіз системи управління;
 • аналіз ефективності використання матеріальних і фінансових ресурсів;
 • аналіз собівартості продукції, інших витрат;
 • консультування з питань реорганізації підприємства, виділення бізнесів в окремі підприємства;
 • консультування з питань виробничої оптимізації підприємства, зміни угруповання виробництв по цехах, виділення непрофільних та допоміжних виробництв.
Постановка управлінського обліку

Постановка управлінського обліку – послуги, пов'язані з організацією та веденням управлінського обліку, збором, реєстрацією і узагальненням оперативної, достовірної інформації для розуміння економічного стану підприємства, контролю та прийняття правильних і своєчасних управлінських рішень.

Управлінський облік є складовою частиною системи управління підприємством і є ширшим поняттям, ніж фінансовий облік (бухгалтерський і податковий).

Застосування форм управлінської звітності, що відображають різні характеристики роботи підприємства, дає змогу періодично оцінювати ефективність роботи підприємства і отримувати відчутні результати діяльності.

Наша компанія надає такі види послуг у сфері управлінського обліку:

 • відновлення і ведення управлінського обліку;
 • оптимізація та автоматизація управлінського обліку;
 • приведення обліку у відповідність структурі організації;
 • підготовка та розробка управлінської звітності.
Консультаційні послуги

Консультаційні послуги – надання консультацій для підприємств різної організаційно-правової форми з питань ведення бухгалтерського обліку, оподаткування, ведення господарської діяльності, інших питань, пов'язаних з дотриманням норм законодавства України.

Фахівці нашої компанії нададуть Вам вичерпну інформацію щодо оптимальних шляхів вирішення податкових та інших проблем з мінімальними ризиками. Консультаційні послуги можуть бути письмовими та усними, можуть надаватися у вигляді разових консультацій або абонентського консультаційного обслуговування.

Є такі форми надання консультацій:

 • офіційні відповіді у письмовій формі та електронною поштою;
 • телефонне консультування в режимі «гарячої лінії»;
 • консультування в офісі нашої компанії;
 • виїзд аудитора в офіс замовника.